ชื่อและความหมาย
โรงเรียนสยามสามไตร (Siamsaamtri School)
"บุคคลที่รู้จักปกครองตนเองได้ตามหลักไตรทั้งสาม คือไตรรัตน์ ไตรลักษณ์ และไตรสิกขา"
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  การเข้ากราบขอชื่อโรงเรียนใหม่ในครั้งนี้ เป็นที่มาของหนังสือ "สยามสามไตร" ซึ่งอธิบายความหมายของ
การศึกษาที่แท้แนวพุทธไว้อย่างชัดเจน ต่อมาได้นำส่วนท้ายของหนังสือ คือ "หลักชาวพุทธ" ออกเผยแผ่สู่สังคม
วงกว้าง ตลอดจนได้มีการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนได้สมาทานเพื่อนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน


 

วันที่ก่อตั้งโรงเรียน
พุทธศักราช 2523 เปิดโรงเรียนขึ้นในชื่อ "อนุบาลหนูน้อย"
พุทธศักราช 2546 เปิดระดับประถมเพิ่ม ในชื่อ "อนุบาลหนูน้อยและบ้านพุทธประถม"
พุทธศักราช 2551 ประกาศใช้ชื่อใหม่ "สยามสามไตร" อย่างเป็นทางการ

 

 

ตราสัญลักษณ์
แบบอักษร (ลายมือ) โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
แบบสัญลักษณ์ (ภาพ) โดย คุณสุกัญญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช (ผู้ปกครองสยามสามไตรรุ่นแรก)
สีประจำโรงเรียน คือสามกษัตริย์ ได้แก่ทอง เงิน นาค