ชื่อและความหมาย
โรงเรียนสยามสามไตร (Siamsaamtri School)
"บุคคลที่รู้จักปกครองตนเองได้ตามหลักไตรทั้งสาม คือไตรรัตน์ ไตรลักษณ์ และไตรสิกขา"
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  การเข้ากราบขอชื่อโรงเรียนใหม่ในครั้งนี้ เป็นที่มาของหนังสือ "สยามสามไตร" ซึ่งอธิบายความหมายของ
การศึกษาที่แท้แนวพุทธไว้อย่างชัดเจน ต่อมาได้นำส่วนท้ายของหนังสือ คือ "หลักชาวพุทธ" ออกเผยแผ่สู่สังคม
วงกว้าง ตลอดจนได้มีการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนได้สมาทานเพื่อนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน


 

วันที่ก่อตั้งโรงเรียน
พุทธศักราช 2523 เปิดโรงเรียนขึ้นในชื่อ "อนุบาลหนูน้อย"
พุทธศักราช 2546 เปิดระดับประถมเพิ่ม ในชื่อ "อนุบาลหนูน้อยและบ้านพุทธประถม"
พุทธศักราช 2551 ประกาศใช้ชื่อใหม่ "สยามสามไตร" อย่างเป็นทางการ

 

 

ตราสัญลักษณ์
แบบอักษร (ลายมือ) โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
แบบสัญลักษณ์ (ภาพ) โดย คุณสุกัญญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช (ผู้ปกครองสยามสามไตรรุ่นแรก)
สีประจำโรงเรียน คือสามกษัตริย์ ได้แก่ทอง เงิน นาค
 

 

ปรัชญา
รู้จักตนเอง เรียนรู้โลกรอบตัว มีจริยธรรม นำความสามารถ สู่ความสุข
 

 

คติพจน์
ฝืนกระแสโลกได้ คือการดำเนินตามรอยพระพุทธบาท และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ บุพการีของโรงเรียน

 

 

หลักสูตร – แนวทางการจัดการศึกษา
ระบบการศึกษาแนวพุทธ และหลักสูตรพื้นฐานตรงตามกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

เปิดสอน ระดับเด็กเล็ก – อนุบาล – ประถม อายุตั้งแต่ 1. 6 ปี – 12 ปี
สัดส่วนครูต่อเด็ก
- เด็กเล็ก 6 – 8 คน : ครู 1 คน ห้องละ 15 – 20 คน

- อนุบาล 10 – 12 คน : ครู 1 คน ห้องละ 20 – 25 คน

- ประถม 25 – 30 คน : ครู 1 คน ห้องละ 25 – 30 คน
 

 

ครู – บุคลากร
- ครูผู้มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีความเป็นแม่ อบอุ่น และมีความสามารถในการเปิดศักยภาพเด็ก

- ผสมสัดส่วนครูปริญญาทางการศึกษา และครูผู้มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ

- ครูทุกคนผ่านการอบรม ศึกษาดูงานนวัตกรรมต่างๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ

- บุคลากรทุกคนเข้าอบรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกปี นำโดยครูบาอาจารย์ของโรงเรียน

- ครูประจำการ จำนวน 35 – 40 คน

- ผู้เชี่ยวชาญ – ครูพิเศษ – ผู้ทรงคุณวุฒิในสังคมไทย

- นิสิตและนักศึกษาฝึกสอนวิชาชีพครูจากหลายสถาบัน

 

 

ที่ตั้ง - ขนาดพื้นที่
- พื้นที่ 2 ไร่

- ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 87 ซอยสุขุมวิท 89/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260

 

 


สถาปัตยกรรมอาคารเรียน
แบบโดย ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) พ.ศ. 2541
ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ระบบการศึกษาแนวพุทธ ด้วย

- แผงแนวคิด (สีเขียวด้านหน้าโรงเรียน) การสร้างเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ "ด เป็น ฅ"

- อาคาร 4 ชั้น 3 ปีก เน้นการศึกษาที่ฝึกสร้างเด็ก ทั้งด้านศีล ด้านสมาธิ และด้านปัญญา

- แนวรั้ว "บวร" คือโลกของการศึกษาที่เชื่อมโยง ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และผู้ทรงคุณ

- ลานกิจกรรม ตลอดชั้น 1 – ชั้น 4 ปรากฏเส้นจักรวาล เป็นสากลโลก คือประโยชน์เพื่อมนุษยชาติ

- สูงสุดคือแผงสัญลักษณ์ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน องค์แทนบรมครู...พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

- ได้รับคัดเลือกส่งเข้าประกวดผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2551 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
 

 


สถานที่ – ห้องเรียน – หอการเรียนรู้ เป็นเอกลักษณ์ตรงตามนโยบายวิถีไทย วิถีธรรมชาติ และวิถีพุทธ
- อาคารสำนักงาน 2 ชั้น (อาคารอนุสรณ์ 50 ปี)

- อาคารเรียน เป็นตึก 4 ชั้น 3 ปีก (ศีล สมาธิ ปัญญา)

- ห้องเรียนระดับเด็กเล็ก – อนุบาล – ประถม ระดับชั้นละ 2 ห้อง โดดเด่นในชั้นที่ 2 โปร่งเป็นไม้ไผ่ ชั้นที่ 3 เป็น
ระแนงไม้

- สนามเด็กเล่น เด็กเล็ก – อนุบาล เป็นสนามทรายและ Junk Yard

- ฐานเครื่องเล่นเด็กประถม เป็นฐานปีนป่ายท้าทายในแบบลูกเสือ

- สวนธรรมชาติประกอบด้วยพืชพรรณไม้ป่า 6 ชนิด

- หอสมุด หอธรรมะ หอธรรมชาติ หอดนตรีไทย หอนาฏศิลป์ หอกีฬาและการละเล่น ฯลฯ

 

 การเปิดโลกกว้างสู่โลกจริงภายนอก ตามนโยบายเชิงอุดมคติ ที่ตั้งใจทำให้เกิดผลสร้างเด็กให้แก่ สังคมไทย และดูแลโลกนี้ได้
- วัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี : การปฏิบัติธรรมทั้งครอบครัว ปีละ 1-2 ครั้ง
และค่ายปะขาว ประถม 5 ถือข้อวัตรปฏิบัติธรรม 9 วัน ปีละ 1 ครั้ง

- วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ : วิชาพุทธศาสนา อนุบาล 3 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

- ทัศนศึกษา อนุบาล 2 ถึงประถม 6 ภาคเรียนละ 4 ครั้ง

- วัดอุดมธรรมโปษะกฤษณะ กรุงเทพฯ : วิชาอดทน ประถม 1 - 6 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

- พระอารามหลวง 9 วัด แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : ค่ายอดทน ประถม 2 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

- สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี : ค่ายเรือใบ ประถม 4
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

- เวทีการแสดงหรือหอประชุมใหญ่ ค่ายดนตรีไทย ประถม 3 – 4 ปีละ 1 ครั้ง

- อุทยานแห่งชาติของไทย : ค่ายธรรมชาติ ประถม 3 – 4 ปีละ 1 ครั้ง

- ประเทศทางพุทธศาสนา (ฝ่ายเถรวาท) ค่ายต่างประเทศ ประถม 6 ปีละ 1 ครั้ง

 

 
การรับสมัครนักเรียนใหม่
- ภาคเรียนที่ 1 เปิดรับสมัคร เดือนธันวาคม – มีนาคม
สำหรับน้องๆ ของศิษย์ปัจจุบัน / เด็กเก่า สมัครสิงหาคม – กันยายน
เด็กทั่วไป รอบที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม / พร้อมทดสอบเด็ก และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
รอบที่ 2 (กรณีมีที่ว่าง) มกราคม – กุมภาพันธ์ / พร้อมทดสอบเด็ก และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

- ภาคเรียนที่ 2 เปิดรับสมัคร เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม

- ค่ายช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 (คิดทำนำปัญหา – Day Camp) เปิดรับสมัคร เดือนสิงหาคม
ภาคเรียนที่ 2 (คิดทำนำปัญหา – Day Camp) เปิดรับสมัคร เดือนมกราคม

- ค่ายนักเรียนนานาชาติ "สร้างวิถีชีวิตความเป็นคนไทย ด้วยภาษาไทย วัฒนธรรมประเพณี มารยาทไทย"
สมัครระหว่างพฤษภาคม – มิถุนายน

- Day Care เด็กเล็ก อายุ 1 – 2 ขวบ เปิดตลอดปี

- Play Group เด็กเล็กที่คุณแม่เลี้ยงเอง

 


 
ค่าเล่าเรียน
- ขอรับทราบข้อมูลโดยตรงได้ที่โรงเรียน (ไม่แจ้งทางโทรศัพท์) โดยเชิญเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนได้ในวัน – เวลา
ราชการ

- นัดสัมภาษณ์ พบผู้บริหารหรือฝ่ายวิชาการ ทุกวันพฤหัสบดี (นัดล่วงหน้า)

 


 

รถรับ – ส่ง
- มีรถตู้โรงเรียน บริการรับ – ส่งนักเรียน โดยพิจารณาเส้นทางตามเหมาะสม
 


 


ด้านผู้ปกครอง การเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามนโยบาย – อาสาสมัคร เพื่อให้เกิดความเข้าใจจากการเข้า ร่วมเรียนรู้ไปกับลูก จากการปฏิบัติจนเห็นผลด้วยตนเอง และเห็นผลจากความเปลี่ยนแปลงที่ตัวลูก อัน จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งครอบครัว
- ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย รายห้องเรียนและระดับชั้น ภาคเรียนละ 2 ครั้ง

- ผู้ปกครองชมการนำเสนอผลการเรียนรู้ของลูก รายห้องเรียนและระดับชั้น ภาคเรียนละ 2 ครั้ง

- ผู้ปกครองพบปะครูประจำชั้น เพื่อรับทราบผลการเรียนรู้ของลูกรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง

- ค่ายการเรียนรู้ของลูกทุกค่าย เปิดให้ผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วม

- ร้านค้าสวัสดิการภายในโรงเรียน เชิญผู้ปกครองอาสาสมัครร่วมดำเนินการ ภายใต้นโยบาย "กินอยู่พอดี"

- ชมรมรสนิยมธรรมชาติ เชิญผู้ปกครองร่วมเป็นคณะทำงาน

- การปฏิบัติธรรม เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกับลูกๆ อย่างน้อยปีละ 1 - 2 ครั้ง นำโดยพระอาจารย์มิตซูโอะ
คเวสโก
วัดสุนันทวาราม จังหวัดกาญจนบุรี

- เปิดปฏิบัติธรรมเข้ม สำหรับผู้ปกครองผู้สนใจปฏิบัติจริงจัง ปีละ 1 ครั้ง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง
เฉลิมราช 60 ปี จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยพระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ

- การออกทัศนศึกษาของลูก เชิญผู้ปกครองเป็นอาสาสมัครเข้าร่วม

- การศึกษาโครงการธรรมะเข้าพรรษา เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกับครูและลูกๆ

- กิจกรรมหรืองานโรงเรียน เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน เช่น โบว์ลิ่ง / งานตอบแทนครูบาอาจารย์ /
งานตามวันสำคัญต่างๆ

- การเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเฉพาะด้าน เชิญผู้ปกครองผู้เชี่ยวชาญอาสามัครเป็นครูพิเศษ