Siamsaamtri Facebook Siamsaamtri YouTube Siamsaamtri LINE

Siamsaamtri: Visions and Goals
Date : 14/08/2023
โรงเรียนสยามสามไตร จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับเด็กเล็ก อนุบาล และประถมศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้เกิดผลต่อเด็กอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งในวิถีชีวิตประจำวัน ประจำสาระความรู้ ทักษะเชิงวิชาการทั้ง ๘ สาระของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับสร้างค่ายฝึกตน อันเป็นเอกลักษณ์หลักสูตรประจำทุกระดับชั้น 

นโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนสยามสามไตร
คงแก่เล่น คงแก่เรียน คงแก่การทำงาน เข้าสังคมเป็น
โดยหม่อมหลวงผกามาลย์ เกษมศรี ผู้อำนวยการ
 
คงแก่เล่น
          เด็กเกิดมาต้องเล่น คงแก่เล่น คือ สร้างความชำนาญตรงนั้น แล้วไม่ใช่แบบเหลาะแหละ ต้อง focus ไม่ออกไปไหน มีสนุก มีเพลิดเพลิน และ focus 
 
คงแก่เรียน
          คือ การพัฒนาการใช้สมอง พัฒนาทักษะในการเคลื่อนไหว เด็กควรเข้าใจภาคปฏิบัติก่อน ถึงจะเข้าใจภาคทฤษฎีอย่างลึกซึ้ง เราต้องสอนเด็กให้มีระบบของตัวเอง คำว่า “วิชา” กับ “วิชชา” ความหมายต่างกัน มีวิชาแต่ไม่มีวิชชา ระบบความคิดใช้ไม่ได้ 
 
 
คงแก่การทำงาน
          ทำงานเป็น คือ เรียนชัด เรียนเก่ง ทำงานได้ ไม่ใช่รู้ทฤษฎีแต่ทำงานอะไรไม่ได้เลย เรามีค่ายหลักสูตรก็เพื่อให้ทำงานได้จริง ดูแลตัวเอง ดูแลผู้อื่น กินเป็น อยู่เป็น ฝึกตนเองให้ไม่เป็นปัญหาแก่ผู้อื่น สิ่งเหล่านี้อาศัยความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนเป็นสำคัญ 
          การทำงานคือการพัฒนาตนเองใน scale ที่ใหญ่ขึ้น ทำงานเพื่อตนเอง ๑ ส่วน ทำให้องค์กรหรือส่วนรวม ๙ ส่วน ส่วนที่เป็นผลงานของตนเองมีอยู่แล้ว ทำยังไงจะให้เกิดผลต่อส่วนรวมด้วย การทำงานของประถมจึงต้องไปให้ถึงจุดที่ดูแลตัวเองได้ ดูแลผู้อื่นได้ กินเป็น อยู่เป็น ทำมาก ทำเป็น สิ่งสำคัญที่ดีที่สุด ที่สมบูรณ์คือ สร้างพลังของความดี พลังของสมาธิ ถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่มีปัญญาและจะไม่สามารถช่วยคนอื่น เพราะยังเอาตัวเองไม่รอดเลย 
 
เข้าสังคมเป็น
          การเข้าสังคมเป็น คือ เราไม่ได้เล่นคนเดียว เรามีความเป็นตัวเอง และเราอยู่กับคนอื่นด้วย เราต้องอยู่ร่วมกันได้ อยู่เป็น ดูแลตัวเองได้ ดูแลคนอื่นเป็น เรามีบ้านแล้วต้องมีหมู่บ้าน บ้านเราอยู่ในหมู่บ้าน นั่นคือตัวที่เป็นสังคมจริงๆ ถ้าเราไม่มีสังคมแสดงว่าเราเข้าสังคมไม่เป็น สังคมสำคัญ ดูภาพรวมของประเทศ เด็กกรุงเทพฯ เด็กต่างจังหวัด เด็กอินเตอร์ คุณคิดว่าเด็กไทยควรเรียนรู้อะไร เด็กไทยรู้ไหมไทยคืออะไร   
 
 
การเรียนรู้ในแบบ “สยามสามไตร” 
          การศึกษาโดยทั่วไปก็จะเรียนแบบเร่งเรียน เรียนแบบแข่งขัน เรียนแบบลงมือปฏิบัติ แต่ไม่ชัดเจน ของสยามสามไตรเรียนแบบมีตัวรู้ นำธรรมะมาเป็นหลักการในการเรียนรู้ เรียนแล้วนำไปใช้ได้จริงในชีวิต ใช้ประโยชน์ได้ เรียนทุกเรื่อง ถึงเวลาแล้วนำไปใช้ได้ ที่สำคัญคือเรียนให้สนุก สนุกกับการคิดค้น สนุกกับการทำงาน มีพื้นฐาน มีก้าวหน้า มีชำนาญ หรือจะเรียนแบบกลับกันก็ได้ ชำนาญ - ก้าวหน้า - พื้นฐาน ทฤษฎีเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้จริง สิ่งเหล่านี้คือตำรา 
 
 
ระบบการศึกษาสยามสามไตร: เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
          ระบบคือทำตรงนี้ให้ชัด ก็จะจัดการตรงอื่นได้ ระเบียบคือผลของระบบ ไม่มีระเบียบ เพราะไม่มุ่งมั่น มุ่งมั่นไม่เป็น ระบอบคือความเป็นตัวอย่างได้ สามารถเอาเป็นตัวอย่างได้ ระบอบที่ดี คือทำเพื่อคนอื่นก่อน ของเราคือในหลวง เราตามในหลวงไว้ก่อน ถ้ามีระบอบที่ดีทุกอย่างเป็นของประชาชน 
          ธรรมาธิปไตย วิธีการของพระพุทธเจ้า คือ ปริยัติ (เข้าใจ) ปฏิบัติ (เข้าถึง) ปฏิเวธ (พัฒนา) ถ้าเข้าใจต้องเปลี่ยนตัวเองแน่นอน เปลี่ยนคือพัฒนา ระบบการศึกษาแนวพุทธนี่แหละคือร่มของเรา เป็นเครื่องป้องกันฝน ความร้อน ความเปียก เราใช้ร่มตอนไหน อยู่ประเทศไทยก็ต้องรู้ ว่าร้อน หนาว ฝน ต้องทำยังไง เหล่านี้เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสยามสามไตร สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Copyright © 2024 Siamsaamtri School All Right reserved.