Siamsaamtri Facebook Siamsaamtri YouTube Siamsaamtri LINE

Siamsaamtri: Hall of Fame
Date : 17/08/2023
ผลงานความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของโรงเรียนสยามสามไตร 

 
ผลงานด้านวิชาการ โดยรวม
 
          โรงเรียนสยามสามไตรได้รับการรับรองมาตรฐาน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test หรือ O-NET) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. สำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ทั่วประเทศ ที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้เข้าร่วมทดสอบและสร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนสยามสามไตร ดังนี้
 
รับรองมาตรฐาน การศึกษาระดับชาติ O-NET เหรียญทองแดง  
รุ่นที่ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
 
รับรองมาตรฐาน การศึกษาระดับชาติ O-NET เหรียญเงิน
รุ่นที่ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน
 
รับรองมาตรฐาน การศึกษาระดับชาติ O-NET เหรียญทอง
รุ่นที่ ๓ เกียรติบัตรเหรียญทอง
 
รับรองมาตรฐาน การศึกษาระดับชาติ O-NET เหรียญทอง
รุ่นที่ ๔ เกียรติบัตรเหรียญทอง
 
รับรองมาตรฐาน การศึกษาระดับชาติ O-NET เหรียญเงิน
รุ่นที่ ๕ เกียรติบัตรเหรียญเงิน
 
รับรองมาตรฐาน การศึกษาระดับชาติ O-NET เหรียญทอง อันดับที่ 1 ระดับประเทศ
รุ่นที่ ๖ เกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับที่ ๑ ระดับประเทศ จากจำนวนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมทดสอบรวม ๘๖๓ โรงเรียน
 

ผลงานด้านดนตรีไทย โดยรวม
 
โรงเรียนสยามสามไตร ได้รับคัดเลือก โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โล่เกียรติคุณ
 
โรงเรียนสยามสามไตร ได้รับคัดเลือก โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ โล่เกียรติคุณ
 
โรงเรียนสยามสามไตรได้รับคัดเลือก โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
โรงเรียนสยามสามไตร โรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ระดับดีเด่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบโล่เกียรติคุณ
 
โรงเรียนสยามสามไตร โรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ระดับดีเด่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบโล่เกียรติคุณ
 
โรงเรียนสยามสามไตรได้รับคัดเลือกโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 

ผลงานนักเรียนสยามสามไตร
(คลิกที่ภาพเพื่อชมผลงาน)
 
นักเรียน สยามสามไตร รับรางวัล วิชาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
 
 
นักเรียน สยามสามไตร รับรางวัล กีฬา เรือใบ
 
 
นักเรียน สยามสามไตร รับรางวัล ดนตรีไทย
 
 

โรงเรียนสยามสามไตร สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Copyright © 2024 Siamsaamtri School All Right reserved.